Специалност Новогръцка филология

Специалността няма аналог в системата на висшите учебни заведения в Република България – единствено тя предлага на своите студенти пълна филологическа и педагогическа подготовка за компетентно боравене с различните варианти и стилове на обществено-политическия, икономически, литературен и административен новогръцки език. Учебната програма включва повече от 1500 часа практическо изучаване на новогръцки език. Започва се от нулево равнище с провеждането на интензивен курс по новогръцки език от 120 часа.

Специалност Новогръцка филология :

  • Подготвя специалисти, владеещи в достатъчна степен писмено и говоримо съвременния новогръцки език, които да се реализират като преводачи от и на новогръцки в многобройните гръцки инвестиционни проекти и предприятия, действуващи в България.
  • Подготвя преподаватели по новогръцки за българските средни училища, в които търсенето на подобен род специалисти се увеличава.

Завършилите Новогръцка филология в Софийския университет са единствените в страната, които по силата на дипломата си притежават правоспособността на филолог-специалист и преподавател по новогръцки език и литература.

Специалност Новогръцка филология предлага три квалификационни степени – бакалавърска, магистърска и докторска. Понастоящем  в нея се обучават около 70 студенти – бакалаври, магистранти и докторанти.

Вижте и другите специалности на Катедра Класическа филология :
Специалност Класическа филология
Специалност Унгарска филология