Специалност Френска филология

Обучението:
В степен “Бакалавър” Ви предлагаме общо и профилирано обучение по дисциплинарни направления, осигуряващи основна, специализираща и допълнителна подготовка за придобиване на филологически знания и умения, както и прилагането им в съответната област на професионална реализация. Обучението се провежда в основната си част  на френски език .

Какво получавате:
Широка подготовка в областта на филологията – съвременен френски език, френска литература, френско езикознание – отговарящи на съвременното ниво на познание. Подготвяме Ви като квалифицирани специалисти по френски език, отговарящи на съвременните изисквания.

Професионални компетенции:
Специалисти по френски език, френска литература и франкофонски цивилизации. Имате възможност заа получаване и на педагогическа квалификация. Завършващите и специализиращия избираем модул „Бизнес комуникации“, получават допълнителна специализация по бизнес комуникации. Катедрата предлага различни магистърски програми.

Професионална реализация:
Професионална реализация във всички сектори, в които се изисква хуманитарно образование и/или компетентно ползване на френски език с филологическа основа, както и възможност за продължение на обучението в магистърски и докторантски програми.


 

По-подробна информация:

Специалността осигурява многостранно и задълбочено академично преподаване на френски език и френскоезична литература и култура в рамките на съвременно обучение по кредитната система, хармонизирана с Европейската система за трансфер на кредити.
Общотеоретичната подготовка дава на студентите солидни филологически основи за придобиване на по-нататъшни умения и компетентности чрез редица езиковедски, литературоведски, културологични и хуманитарни теоретични дисциплини:

 • Езиковедски общотеоретични дисциплини: Общо езикознание, Фонетика, История на френския език, Морфосинтаксис, Увод в семантиката и др.;
 • Литературоведски общотеоретични дисциплини: Увод в литературната теория, История на френската литература от Средновековието до наши дни; Литературна стилистика и др.;
 • Културологични и хуманитарни общотеоретични дисциплини: Франкофонски цивилизации, Междукултурна комуникация, и др.

Специалната подготовка развива уменията и компетентностите на студентите чрез специализирани модули по френски език за професионални цели (право, бизнес, медии, култура и хуманитаристика, и др.). Богатият избор от избираеми и факултативни дисциплини в учебния план предлага широки възможности за специализирана подготовка. Важна възможност е избирането на педагогически модул за придобиване на педагогическа правоспособност.
Специализиращият избираем модул „Бизнес комуникации“ цели да доизгради релевантни теоретични знания и най-вече, да формира разностранни практически умения у студентите в областта на специализирания френски език и на бизнес комуникациите на френски език и между френски и български език. Модулът дава знания и практически умения по специализиран френски език в ключови и релевантни области, и запознава с технологиите и средствата за осъществяване на външните и вътрешнофирмените комуникации.
Обучението има за цел да даде познания и умения за делово общуване на специализиран френски език, да позволи на обучаващите се да изградят мотивация, стратегия и поведение за успешни комуникации на работното място и в бизнес среда, да покаже психологията на организационното поведение, общуването в организацията и етикета в бизнеса.
Предоставената опция за едно- или двусеместриално обучение във френски университети в рамките на Европейската програма Erasmus позволява на студентите да разнообразят обучението си, да увеличат знанията и уменията си по френски език и да разширят хоризонта си.
Преподавателите и студентите търсят ефикасни форми на сътрудничество в учебния процес, в изследователската дейност, в културните прояви, като уважават принадлежността си към франкофонската общност и обвързват традициите на специалността с новаторството. Катедрените съвети, постоянните комисии и работни групи в специалността са средищата на обмен на идеи и експертизи, както и търсене на пътища за разрешаване на проблемите и подобряване на образователната среда и на качеството на обучението.

Професионални компетенции
Специалност Френска филология подготвя бакалаври, специалисти по френски език, френска литература и франкофонски цивилизации. Студентите имат възможност да получат и педагогическа квалификация. Избралите да завършат и специализиращия избираем модул „Бизнес комуникации“ получават допълнителна специализация по бизнес комуникации. Катедрата е предлагала и предлага различни магистърски програми.

Професионална реализация
Придобитата образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалността “Френска филология” дава възможност за продължение на обучението в магистърски и докторантски програми, както и за професионална реализация във всички сектори, в които се изисква хуманитарно образование и/или компетентно ползване на френски език с филологическа основа.

Дипломираните бакалаври могат да се реализират като:

 • преподаватели в общообразователни и специализирани средни училища (при завършен педагогически профил и получена педагогическа правоспособност);
 • преподаватели по езици в колежи и висши училища (при завършен педагогически профил и получена педагогическа правоспособност);
 • специалисти в различни ведомства на държавната администрация, занимаващи се с въпроси на франкофонията;
 • преводачи на текстове от различни области и жанрове от и на френски език (след допълнително обучение в магистърска степен);
 • журналисти, работещи по проблемите на франкофонските държави;
 • консултанти в областта на литературата, езика, културата, религиите, историята и съвременното развитие на Франция, Белгия и в по-общ план, на франкофонските държави;
 • експерти и консултанти в български и чужди фирми, в частния и в държавния туристически бизнес, в издателския бранш, в библиотеки, и др.

Завършилите специализиращия избираем модул „Бизнес комуникации“ към основната си професионална квалификация в рамките на бакалавърската програма (съответно, Филолог или Филолог, учител по френски език и литература) могат да се реализират и в следните допълнителни области:

 • квалифицирани специалисти с френски език в държавни и частни фирми в ключови области на бизнеса и туризма;
 • специалисти и консултанти по френски език в български и международни правителствени и неправителствени организации и институции;
 • експерти и специалисти в международни и национални проекти;
 • самонаети бизнес предприемачи.